Podmienky ochrany súkromia (POS)

 
Ochrana osobných údajov e-shopu ePlay.sk
 

Spoločnosť Igor Rybnikár (Hudobné nástroje ePlay), so sídlom Rastislavova 11, 97101 Prievidza IČO 43577652, číslo živnostenského registra: 340-24112 (ďalej len predávajúci alebo správca) podľa nariadenia európskeho parlementu a rady Európskej únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní ich osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zároveň podľa zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov je povinná transparentne informovať návštevníkov stránok internetového obchodu ePlay.sk o tom, aké osobné údaje ukladáme, prechovávame a zároveň informovať o tom, za akým účelom tak robíme. Pri našej činnosti ukladáme nasledujúce osobné údaje: 


Meno, Priezvisko
e-mailovú adresu
telefónne číslo
adresu/sídlo
 
1. Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalši plnenie zo zmluvy ak medzi kupujúcim a predávajúcim dôjde k uzavretiu riadnej kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožnuje čl. 6. ods. 1 písmena b) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy. 
 
Ďalej predávajúci spracováva tieto údaje za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za účelom spracovania a vybavenia objednávky a následného výkonu zmluvy po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak to nepožaduje iný právny predpis na dlhšiu dobu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6. ods. 1 písm. c) a f) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu. 
 
2. Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo Vám budú zaslané len obchodné správy, ktoré súvisia priamo s Vašou objednávkou a jej vybavením. Na Vašu e-mailovú adresu a telefónne číslo neodosielame žiadne newslettre (pokiaľ ste sa neprihlásili na odber noviniek) a neposkytujeme ich tretím stranám za účelom inzercie. E-mailová adresa nie je na webe nijako viditeľná pre iných návštevníkov.
 
3. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Hudobnými nástrojmi ePlay teda správcom osobných údajov. Osobné údaje pre potreby doručenia objednávky spracúvajú tiež spracovatelia:
 
GEIS - doručovacia služba
Slovenská pošta
 
4. Vaše osobné nebudú odovdzávané do tretích krajín mimo EÚ.
 
5. Správcu je možné kontaktovať na e-mailovej adrese info@eplay.sk.
 
6. Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky ePLay.sk, používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré využíva na tieto účely: 
 
- Základnú funkčnosť webovej stránky internetového obchodu ePlay.sk
- Meranie návštevnosti a vytváranie štatistík pomocou nástroja Google Analytics
 
7. Zbieranie súborov cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie osobných údajov je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. 
 
8. Webové stránky internetového obchodu ePlay.sk je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje sťahovať súbory cookies. Takýto režim sa dá nastaviť v rámci nastavenia Vášho internetového prehliadača, alebo je možné proti sťahovaniu súborov cookies námietku podľa čl. 21 Nariadenia, ktorá je dostupná v dolnej časti webových stránok internetového obchodu ePlay.sk. Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne. Niektoré funkcie našej webovej stránky bez súborov cookies nemusia fungovať správne. Cookies používame hlavne pre anonymné meriane návštevnosti pomocou služby Google Analytics.
 
Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:

Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 
VAŠE PRÁVA SÚVICIACE SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV:
 

Zrušiť zasielanie obchodných oznámení - v prípade internetového obchodu ePlay.sk nie sú zasielané žiadne obchodné ani marketingové oznámenia. Zasielame len oznámenia ktoré súvisia priamo s Vašou objednávkou a jej vybavením oznámenia

 
Vznesenie námietky proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu 
 
Právo na požiadanie kópie spracúvaných osobných údajov
 
Právo na prístup k osobným údajom
 
Právo na opravu údajov

Právo na zmazanie údajov

Právo na obmedzenie spracovania

Právo na prenositeľnosť údajov

Právo podať sťažnosť
 
Právno na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením
 
Právo na podanie sťažnosti na Úrade pre ochranu osobných údajov