Reklamácie

REKLAMAČNÝ PORIADOK

vypracovaný v súlade s ustanoveniami § 619 až § 627 Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. FO - Igor Rybnikár (ďalej len „dodávateľ“ alebo „predávajúci“) týmto reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov informuje spotrebiteľa (ďalej aj „zákazník“ alebo „kupujúci“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

1.2. Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 

2. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANÉHO TOVARU

2.1. Poskytujeme záruku 36 mesiacov na hudobné nástroje a ozvučovaciu techniku. Na príslušenstvo k hudobným nástrojom a ostatné produkty naďalej platí zákonom stanovená záručná lehota 24 mesiacov. Ak je predmetom objednávky drobný spotrebný materiál (napr: trsátka, blany a paličky na bicie, struny a elektrónky), jeho životnosť je 90 dní a v rámci záruky sa posudzujú iba výrobné a materiálové vady. Záruka začína plynút dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

2.2. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu z dôvodu vady resp. poškodenia, je záručná doba 24 mesiacov. Predávajúci však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná.

2.3. Pri použitom tovare (napríklad vystavený tovar) je záručná doba 12 mesiacov (§ 620 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

2.4. Záručná doba začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim.

2.5. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

2.6. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (§ 626 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

2.7. Ak predávajúci pri kúpe tovaru ponúka zákazníkovi k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na zákazníkovi, či ponúkaný dar príjme. Dar však nie je predaným tovarom, preto predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak zákazníkovi vznikne právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), je zákazník povinný vrátiť predávajúcemu všetko, čo podľa zmluvy dostal, teda aj tovar prijatý ako dar (§ 457 Občianskeho zákonníka v spojení s § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

Ďaľšie bližšie informácie o záručných podmienkach nájdete v sekcii Záručné podmienky.

 

3. UPLATNENIE REKLAMÁCIE

3.1. Kupujúci si uplatňuje právo na opravu v sídle, resp. prevádzke predávajúceho kde tovar zakúpil. V prípade internetového predaja si zákazník uplatní reklamáciu poštou, resp. osobne. Poštovné náklady hradí kupujúci.

3.2. Ostatné práva zo zodpovednosti za vady, t. j. právo na výmenu tovaru, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) a právo na primeranú zľavu si kupujúci uplatňuje výhradne v sídle predávajúceho.

3.3. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná do 3 pracovných dní, zaslať výrobok na vlastné náklady na odborné posúdenie (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa).

3.4. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie o prevzatí tovaru. Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu.

3.5. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie alebo list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie.

 

4. VŠEOBECNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE

4.1 Pri predkladaní tovaru na reklamáciu je nutné:

4.1a - doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu

4.1b - predložiť doklad o kúpe

4.1c- aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu t. j. fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby atď.

 

5. SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

5.1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe vyriešenia reklamácie rozhoduje predávajúci ktorý je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

5.2. Predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť pokazený tovar za nový, nepoškodený, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti (§ 622 ods. 3 Občianskeho zákonníka).

5.3 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a táto vada bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).

5.4. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

5.5. Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu, t. j. právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).

5.6. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

5.7. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

5.8. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže, neodborného uvedenia tovaru do prevádzky, pri neodbornej manipulácii s tovarom, pri porušení ochranných pečatí a nálepok a použitím tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným v dokumentácii k tovaru. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v aj prípade zanedbanej starostlivosti o výrobok alebo bežnej údržby.

 

6. NEOPODSTATNENÁ REKLAMÁCIA

6.1.  V prípade, kedy bude reklamácia posúdená ako neopodstatnená, bude kupujúci znášať náklady spojené s prepravou reklamovaného tovaru. Neopodstatnená reklamácia je taká, na ktorej sa pri posudzovaní reklamácie nepotvrdila závada popísaná v reklamačnom formulári, alebo bolo reklamačným technikom zistené, že bola spôsobená nesprávnym používaním, alebo opotrebením a nie vadou materiálu či výrobnou vadou.

 

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1. V prípade akejkoľvek reklamácie informuje kupujúci predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu.

7.2. Predávajúci s prihliadnutím na povahu reklamácie ponúkne kupujúcemu, aby ho navštívil servisný technik a opravu tovaru urobil na mieste prípadnej inštalácie, t. j. u kupujúceho.


Adresa pre zasielanie reklamácií alebo vrátenie tovaru:
Hudobné nástroje ePlay
Rastislavova 11
971 01 Prievidza


Spolu s tovarom zasielajte aj originálne doklady o kúpe (faktúru resp. pokladničný blok). V prípade žiadosti o vrátenie sumy uveďte číslo účtu, prípadne meno a adresu na ktorú majú byť vrátené peniaze zaslané. Bez písomnej žiadosti s uvedenými údajmi nie je možné vrátiť peniaze a zásielka bude poštou vrátená na náklady zákazníka.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 01. 01. 2017. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.