Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Kúpna zmluva medzi dodávateľom a kupujúcim vznikne potvrdením objednávky a vystavením daňového dokladu – faktúry.

2. Kupujúcemu - spotrebiteľovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji do 14 pracovných dní od jeho prevzatia. Tovar vrátený bez udania dôvodu zákazníkom odporúčame vrátiť s originálnym obalom a s kompletným príslušenstvom. Ak tovar obsahuje spotrebný materiál, tento nemôže byť rozbalený. V prípade nekompletného, poškodeného alebo opotrebovaného tovaru bude tovar vrátený späť kupujúcemu a to na náklady kupujúceho.

3. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

4. Právo odstúpiť od zmluvy sa nevzťahuje na kúpne zmluvy, ktorých predmetom je predaj zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil a tiež tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

5. Kupujúci - spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy iba z dôvodov ustanovených vo VOP alebo všeobecne záväzným právnym predpisom. Kupujúci - podnikateľ (nákup na IČO) nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodov, z ktorých je oprávnený od zmluvy odstúpiť iba kupujúci - spotrebiteľ podľa VOP (napríklad odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní).

6. V prípade platného a účinného odstúpenia od zmluvy je dodávateľ povinný vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

7. Zákazník si svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť do 14 dní odo dňa doručenia tovaru, písomne, elektronickou poštou na adrese eplay@eplay.sk alebo osobne v sídle dodávateľa.

8. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý alebo poškodený, prípadne je jeho hodnota znížená v dôsledku takého zaobchádzania, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu.

Vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy: formulár pre odstúpenie od zmluvy.

 

Zabezpečenie tovaru pred odoslaním

Prosíme Vás, aby ste sa snažili zabezpečit tovar pred poškodením a znečistením (napr. použitím vhodnej výplne).

Tovar nám prosím podľa možnosti, pošlite späť v originálnom balení spolu s vyplneným formulárom, kompletným príslušenstvom a so všetkými súčasťami balenia. Tovar vždy demontujte, pokiaľ to jeho charakter vyžaduje.

Na zaslanie tovaru späť prípadne použite ochranný transportný obal.  Ak už nevlastníte originálny obal, zaistite prosím použitím vhodného balenia dostatočnú ochranu tovaru pred poškodením pri preprave a vyhnite sa tak uplatneniu nášho nároku na náhradu škody spôsobenej nedostatočným balením. V prípade, že k nám tovar doručujete individuálne, nesiete zodpovednosť za stav, v akom k nám tento tovar dorazí (vrátane prípadného poškodenia spôsobeného pri preprave) a prípadný nárok na náhradu škody si musíte voči prepravcovi uplatniť individuálne.

 

Adresa pre zasielanie reklamácií alebo vrátenie tovaru:
Hudobné nástroje ePlay
Rastislavova 11
971 01 Prievidza