Záručné podmienky

Firma ePlay Hudobné nástroje poskytuje predĺženú záruku 36 mesiacov na hudobné nástroje a ozvučovaciu techniku. Na príslušenstvo k hudobným nástrojom a ostatné produkty platí zákonom stanovená záručná lehota 24 mesiacov. Ak je predmetom objednávky drobný spotrebný materiál (napr.: trsátka, blany a paličky na bicie, struny, fadery, potenciometre a elektrónky), jeho životnosť je 90 dní a v rámci záruky sa posudzujú iba výrobné a materiálové vady.

Predĺžená záručná doba

Počas platnosti predĺženej záručnej doby (nad rámec zákonnej 24-mesačnej lehoty) si spoločnosť ePlay Hudobné nástroje vyhradzuje právo na úpravu záručných podmienok. Lehota na bezplatnú opravu produktu sa z 30 dní mení na Dobu neurčitú. (lehota na bezplatnú opravu podlieha výhradne individuálnej dohode medzi servisom a zákazníkom po zohľadnení dodacej lehoty na zaistenie originálneho náhradného dielu). Aj napriek tejto úprave sa budeme snažiť vybaviť každú reklamáciu bez zbytočných prieťahov.

Ak sa počas platnosti predĺženej záručnej doby (nad rámec zákonnej 24-mesačnej lehoty) vyskytne závada produktu, ktorú nie je možné odstrániť, ani z akéhokoľvek dôvodu nie je možné vymeniť produkt za nový, nevraciame zákazníkovi plnú kúpnu cenu, ale poskytujeme záručné plnenie formou výmeny za iný nový produkt v podobnej kvalite a s podobnými parametrami.

Nárok na náhradu škody, spôsobenej predĺženým reklamačným konaním si môžete uplatniť len v prípade, že preukázateľne došlo k úmyselnému zdržiavaniu, alebo hrubej nedbanlivosti zo strany predávajúceho. Ak počas platnosti predĺženej 12-mesačnej záručnej lehoty (po skončení zákonnej 24-mesačnej záručnej lehoty) dôjde k výmene tovaru za nový kus, nevzniká naň automaticky nárok na novú 36 -mesačnú záručnú lehotu - naďalej plynie pôvodná záručná lehota.

Špeciálny prípad

Špeciálna kategória so zárukou 24 mesiacovčinely, ktoré svojou materiálovou povahou a spôsobom použitia podliehajú prirodzenému opotrebovaniu. Po vykonaní expertízy autorizovaným servisným strediskom bude pri posudzovaní vzatá do úvahy nielen miera prirodzeného opotrebovania materiálu, ale aj vylúčenie zodpovednosti za chyby v dôsledku mechanického poškodenia úderom s intenzitou presahujúcou úroveň mechanickej odolnosti materiálu.

Záručný list

Ku každému zakúpenému produktu je prikladaná faktúra v elektronickej podobe (na predajni pokladničný doklad), ktorý zároveň slúži ako záručný list. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim a predlžuje sa o dobu, počas ktorej bol produkt v záručnej oprave.

Zánik záruky

  •     mechanické poškodenie tovaru kupujúcim
  •     používanie tovaru v nezodpovedajúcich podmienkach
  •     neodborné zaobchádzanie
  •     zanedbanie starostlivosti o tovar

Chyby alebo poškodenia, ktoré zaviní kupujúci neodborným zaobchádzaním alebo neodbornou montážou, ako aj použitím nevhodného príslušenstva alebo zmenou originálnych častí, sú zo záruky vylúčené. Oprávnenie na záruku zaniká aj v prípade, že k vade došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (prašné, vlhké prostredie, chemicky agresívne, v silnom magnetickom poli, atď.) alebo ak bol preukázateľne vykonaný zásah do výrobku inou ako oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym napájacím napätím. Prirodzené opotrebovanie je zo záruky taktiež vylúčené.

Bazár (B-Stock)

Predávajúci ponúka vo svojom obchode aj uzavretie kúpnej zmluvy na bazárový tovar. Bazárovým tovarom sa rozumie tovar rozbalený, tovar s poškodeným obalom, vrátený použitý tovar alebo poškodený tovar.
Bazárový tovar nie je možné pri odstúpení od zmluvy alebo reklamácii vymeniť za nový kus.
Na reklamáciu bazárového tovaru sa primerane vzťahujú ustanovenia reklamačného poriadku, pokiaľ nie je v tejto časti uvedené inak.
Bazárový tovar nie je možné reklamovať pre„vadu“ resp. iný dôvod, pre ktorý bol tento tovar predaný v zníženej cene.