Obchodné podmienky

Základné ustanovenia

1. Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z .o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji ako aj zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.

2. Poskytovateľom služby je FO - Igor Rybnikár, Pekná 7, 971 01 Prievidza, IČO: 43577652, DIČ: 1048976588, IČ DPH: SK1048976588 (ďalej iba „dodávateľ“). Číslo živnostenského registra: 340-24112.

3. Dodávateľ zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi tovar objednávať prostredníctvom elektronického obchodu  na internetovej adrese http://www.eplay.sk (ďalej iba elektronický obchod). Tieto obchodné podmienky sú viazané výhradne na nákup v elektronickom obchode. Odoslaním objednávky zákazník vyjadruje a potvrdzuje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi bezvýhradne súhlasí.

4. Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutočňovať fyzické osoby a právnické osoby bez ohľadu na právnu formu.

Čl. 2

Tovar a cena

1. Informácie o tovare uvedené v elektronickom obchode "ePlay.sk" sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a z oficiálnych stránok výrobcov. Dodávateľ nezodpovedá za správnosť údajov z týchto zdrojov.

2. Obrázky zobrazené pri výrobku môžu byť len ilustračné.

3. Popis produktov vychádza z údajov od dodávateľov a má len informačný charakter. Prípadne chyby v popise produktov sú vyhradené.

4. Cena tovaru zahàňa daň z pridanej hodnoty (DPH) a recyklačné poplatky. V cene výrobku – tovaru nie sú zahrnuté náklady na doručenie.

5. Dodávateľ si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú v elektronickom obchode "ePlay" pri objednávkach všetkých výrobkov, pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti však bude zákazníka informovať a túto objednávku riešiť individuálne.

Čl. 3

Objednanie tovaru a potvrdenie objednávky

1. Zákazník si môže v elektronickom obchode "ePlay" objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačítko s nápisom "Kúpiť".

2. Po stlačení tlačidla "Záväzne objednať" v pokladni elektronického obchodu bude Vaša objednávka zaregistrovaná v systéme a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi zákazníkom a dodávateľom. Od tohto momentu pre obe strany platia všetky práva a povinnosti vyplývajúce z reklamačného poriadku, občianskeho a obchodného zákonníka.

3. Každý zákazník sa pred objednaním tovaru musí zaregistrovať a vyplniť povinné údaje. Tieto údaje budú použité iba pre vnútornú potrebu systému a dodávateľ ručí za to, že nebudú zneužité na iné účely, či poskytnuté tretím osobám.

Registrácia v elektronickom obchode umožňuje prihlásiť sa pomocou prístupového mena a hesla a nakupovať ako registrovaný zákazník, pričom zákazník získava možnosť prehľadu o tovare, ktorý v minulosti objednal. Pri každom ďalšom nákupe stačí zadať iba svoje prístupové meno a heslo a nie je potrebné znova vypĺňať osobné údaje. Pri prihlasovaní systém ROZLIŠUJE veľké a malé písmená.

4. Cena za dopravu bude fakturovaná spolu s tovarom. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu výšky prepravného v prípade, že sa jedná o rozmernejší alebo ťažší náklad, prípadne vysokú poistnú sumu tovaru. O tejto zmene bude zákazník vopred informovaný e-mailom alebo telefonicky.

5. Po overení dostupnosti tovaru a platných cien, potvrdí dodávateľ objednávku zákazníkovi zaslaním emailovej správy. Pri potvrdení bude stanovená celková cena objednaného tovaru a poštovné a balné náklady.

6.Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

Čl. 4

Kúpna zmluva - odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Kúpna zmluva medzi dodávateľom a zákazníkom vznikne potvrdením objednávky a vystavením daňového dokladu – faktúry.

2. Zákazníkovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji do 14 pracovných dní od jeho prevzatia. Tovar vrátený bez udania dôvodu je zákazník povinný vrátiť s originálnym obalom a s kompletným príslušenstvom. Ak tovar obsahuje spotrebný materiál, tento nemôže byť rozbalený. V prípade nekompletného, poškodeného alebo opotrebovaného tovaru bude tovar vrátený späť kupujúcemu a to na náklady kupujúceho. Prepravné náklady sa v prípade vrátenia tovaru do 14 dní nevracajú.

3. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy iba z dôvodov ustanovených touto časťou VOP alebo všeobecne záväzným právnym predpisom. Kupujúci - podnikateľ (nákup na IČO)  nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodov, z ktorých je oprávnený od zmluvy odstúpiť iba kupujúci - spotrebiteľ podľa prvej časti týchto VOP (napríklad odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní).

4. Náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník.

5. Právo odstúpiť od zmluvy sa nevzťahuje na kúpne zmluvy, ktorých predmetom je predaj zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil a tiež tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

6. V prípade platného a účinného odstúpenia od zmluvy je dodávateľ povinný vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

7. Kupujúci - spotrebiteľ si svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť do 14 dní odo dňa doručenia tovaru, písomne, elektronickou poštou na adrese eplay@eplay.sk alebo osobne v sídle dodávateľa.

Vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy: formulár pre odstúpenie od zmluvy.

Čl. 5

Stornovanie objednávky

1. Objednávku je možné stornovať bez sankcie iba v deň objednania. Stornovanie objednávky je možné uskutočniť zaslaním žiadosti s uvedením všetkých údajov z objednávky e-mailom na adresu: eplay@eplay.sk alebo osobne v sídle dodávateľa.

2. V prípade, že zákazník stornuje objednávku v nasledujúci deň po jej odoslaní a neskôr, je povinný uhradiť dodávateľovi všetky preukázateľne vynaložené náklady, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou danej objednávky, najmä v prípade ak zákazník stornuje objednávku po jej odoslaní dodávateľom a dodávateľovi vznikli náklady na dopravu tovaru. V prípade, že zákazník uhradil zálohu za objednaný tovar, táto sa mu pri stornovaní objednávky nevracia.

3. Dodávateľ má právo stornovať objednávku v prípade, že nemôže zákazníka telefonicky zastihnúť. V takomto prípade vzniká zákazníkovi povinnosť uhradiť storno poplatok tak, ako v prípade stornovania objednávky zákazníkom.

4. O stornovaní objednávky bude zákazník preukázateľne informovaný telefonicky, emailom alebo písomnou formou.

5. V prípade, že ide o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu výdavky súvisiace so zhotovením tovaru.

Čl. 6

Doručenie tovaru

1. Dodacia lehota je uvedená pri každom tovare zvlášť. V prípade problému s dodržaním uvedenej dodacej lehoty, je dodávateľ povinný o tejto skutočnosti bezodkladne zákazníka informovať. Následne záleží na vzájomnej dohode či bude zákazník dlhšiu dodaciu lehotu akceptovať, alebo odstúpi od zmluvy.


2. Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď po prevzatí a má nárok tovar neprebrať ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou, alebo ak je tovar neúplný.

3. Pokiaľ zákazník bezdôvodne odmietne prevziať a zaplatiť za tovar dodaný na dobierku, je povinný dodávateľovi uhradiť náklady, ktoré dodávateľovi vznikli pri pokuse o doručenie tovaru.

Čl. 7

Platobné podmienky

1. Dobierka - za tovar zaplatí kupujúci v hotovosti kuriérovi alebo na pošte.

2. Platba v hotovosti v našej predajni.

3. Platba vopred - zákazníkovi bude mailom zaslaná faktúra s údajmi pre platbu vopred na účet.

Čl. 8

Uplatnenie reklamácie

1. Podrobnejšie informácie o reklamácii, nájdete v sekcii Reklamačný poriadok.

Čl. 9

Spracovanie osobných údajov

1. Osobné údaje, zadané do systému elektronického obchodu "ePlay" pri registrácii sú spracované v súlade so zákonom číslo 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch, v platnom znení.

2. Vyplnením registračného formulára alebo potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas so spracovaním jeho osobných údajov uvedených v registračnom formulári, v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch, v platnom znení.

3. Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje zákazníka výlučne na plnenie svojich záväzkov voči zákazníkovi, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní zákazníka v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Dodávateľ zodpovedá za to, že osobné údaje zákazníka nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).

Čl. 10

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 01. 01. 2024. Zmena obchodných podmienok vyhradená.

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 046/5422 771
fax č.: 046/5420 685
e-mail:
tn@soi.sk